Maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza

Maksymalna stawka wynosi od wartości:
I. Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa notarialna
do 3 000 zł   100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

  100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

  310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

  710 zł + 1 proc. od nadwyżki ponad 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

 1 010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

 4 770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł

II. 1/2 stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465),
8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
9 ) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
12) przebieg licytacji lub przetargu,
13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568),
15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
15a) umowę deweloperską,
16) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,,
17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),
18) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
19) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego
III. 1/4 stawki Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
2) losowanie nagrody
3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
IV. 1/10 stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.
V. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 600,00 zł
2) umowę majątkową małżeńską

400,00 zł

3) testament

50,00 zł

4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

150,00 zł

4a) testament zawierający zapis windykacyjny

200,00 zł

5) odwołanie testamentu

30,00 zł

6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić

60,00 zł

7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80,00 zł

8) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30,00 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności


9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

100,00 zł


50,00 zł

VI. Taksy za sporządzenie:
1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750,00 zł

2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1 100,00 zł

3) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego


4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

500,00 zł


300,00 zł

5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

1 000,00 zł

VII. Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych
Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w pkt. I, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
VIII. Maksymalna stawka wynosi za:
1) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100,00 zł

2) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50,00 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc

20,00 zł

3) za sporządzenie innego protokołu

200,00 zł

4) Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi

50,00 zł

5) Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi

100,00 zł

6) Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi

100,00 zł

7) Za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

400,00 zł

8) Za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi

100,00 zł

9) Za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi

50,00 zł

10) Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi

50,00 zł

11) Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi

30,00 zł

IX. Poświadczenia
1) Za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300,00 zł
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach

20,00 zł

2) Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę

6,00 zł

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę

6,00 zł

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5,00 zł

b) w innym celu

30,00 zł

5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

30,00 zł

X. Doręczanie oświadczeń
Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi

40,00 zł

XI. Protesty
1) Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu
a) do 1 000,00 zł włącznie

5,00 zł

b) powyżej 1 000,00 zł – 5,00 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1 000,00 zł, nie więcej jednak niż 2 500,00 zł
2) Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w pkt. 1.2)
XII. Inne czynności
1) Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.1) Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
XIII. Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną
Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi: Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
1) w porze dziennej

50,00 zł

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy (za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu – Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20)

100,00 zł

Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

– za ogłoszenie pierwszego wpisu

100,00 zł

– za ogłoszenie kolejnych wpisów

100,00 zł

Za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

500,00 zł

Inne ogłoszenia i obwieszczenia Za jeden znak 0,70 zł nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie.

Za podkreślenia, wytłuszczenia opłatę zwiększa się o 30%

Sukcesja
Za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi         50,00 zł
Za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją  przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), maksymalna stawka wynosi:                      50,00 zł
Za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy    

sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi:

    50,00 zł
Za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi: 50,00 zł
Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej.
W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna.
Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.

Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473).