Podatek od sprzedaży nieruchomości

19% od uzyskanego dochodu płatne w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży, a kosztami jego uzyskania.

Koszty – udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Podstawowymi dowodami dokumentującymi poniesione nakłady są faktury VAT oraz dokumenty stwierdzające poniesienie nakładów administracyjnych.

Przychody – należy doliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane od zbywanej nieruchomości lub praw.

Tak obliczony podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie. Należy przy tym pamiętać, aby nie łączyć dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw do lokalu majątkowych z dochodami (przychodami) z innych źródeł.


Zwolnienia

Po upływie 5 lat od zakupu, nie zapłaci się podatku, jeśli podatnik, który był zameldowany na pobyt stały w zbywanym budynku lub mieszkaniu przez okres nie krótszy 12 miesięcy przed datą zbycia. Pamiętać jednak należy, że trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o wymaganym zameldowaniu w danej nieruchomości w terminie 14 dni od daty zbycia.19% opodatkowanie nie dotyczy następujących sytuacji:

a) jeśli budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

b) gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Od stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził korzystne rozwiązania dla podatników w zakresie opodatkowania od sprzedaży i innych form zbycia nieruchomości wprowadzając następujące zmiany:

1. Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), o ile podatnik z tytułu pozyskania środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości, w okresie 3 lat licząc od dnia ich pozyskania, przeznaczy na nabycie nieruchomości na własne cele mieszkaniowe o których mowa  art. 21 ust. 25-30 powyższej ustawy, wówczas zwolniony jest od zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Ustawodawca okres ten wydłużył z 2 lat do 3 lat.

2. Zasady rozliczania odziedziczonych nieruchomości.

Ustawodawca zmienił w istotny sposób okres  naliczania 5-letniego okresu istnienia obowiązku zapłaty podatku od  sprzedaży nieruchomości a nabytych w drodze spadku.

Okres ten nie będzie naliczany od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku (data śmierci spadkodawcy), lecz do  5 letniego okresu istnienia obowiązku zapłaty podatku, ustawodawca uwzględnił okres nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (licząc od końca roku podatkowego w którym nieruchomość ta została nabyta lub wybudowana przez spadkodawcę lub w ramach wspólnoty majątkowej).

3. Zasady rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości przez rozwodników.

Ustawodawca w przedmiotowym temacie zmienił termin istnienia obowiązku podatkowego w przypadku zbycia nieruchomości przez rozwiedzionych małżonków. 

Termin istnienia obowiązku został przesunięty z daty  momentu podziału wspólnej masy majątkowej, na koniec roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia lub oddania nieruchomości do użytkowania.