Biznesplanco to takiego ?

To nic innego jak plan biznesowy sporządzony na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne podmiotu gospodarczego, sporządzany w związku z podejmowanym nowym przedsięwzięciem gospodarczym związanym z planowaną inwestycją np. z zakupem nieruchomości, spółki, linii produkcyjnej itp., czy też wybudowaniem obiektu na cele własne podmiotu gospodarczego lub komercyjne, mający dać odpowiedź na pytanie:

 „Czy planowane przedsięwzięcie rokuje powodzeniem”.

PAMIĘTAJ - dobry biznesplan, to 70% sukcesu.

Dobrze sporządzony biznesplan, uwzględniający wszystkie aspekty planowanej nowej działalności, w którym zostaną wyartykułowanie i przeliczone wszystkie ryzyka, nie pomijając w nim również dotychczasową prowadzoną działalność, powinien stać się on narzędziem dla inwestora do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji, a dla dającego kapitał - o jej finansowaniu.

 

Należy pamiętać:

 

Dobry BIZNESPLAN - to środki finansowe na realizację inwestycji.

 

 PLANOWANIE INWESTYCJI - BIZNESPLAN

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, niezbędnym jest prawidłowo ją zaplanować na różnych jej poziomach, jak poniżej:

 I. CEL INWESTYCJI.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie :

„Co jest celem realizacji inwestycji”, czy:

1) konkretna niezbędna inwestycja, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2) podjęcie inwestycji niezbędnej, w związku z planowanym nowym przedsięwzięciem
gospodarczym,
3) podjęcie inwestycji celem, zdywersyfikowania źródła przychodów dla prowadzonej
działalności gospodarczej,
4) zainwestowanie wolnych środków pieniężnych, celem uzyskania długoterminowych
korzyści finansowych.

II. CHARAKTER INWESTYCJI.

Mając ustalony cel inwestycji, należy odpowiedzieć sobie na pytanie o jej charakter odnośnie:

1. Rodzaju inwestycji:
a) budowa obiektu
b) zakup środka trwałego
c) budowa obiektu i zakup środka trwałego.

2. Zaspokojenia wymaganych potrzeb:
a) inwestycja będzie realizowana tylko na potrzeby własne,
b) inwestycja realizowana będzie na potrzeby komercyjne,
c) inwestycja będzie realizowana na potrzeby własne i komercyjne.

III. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE PLANOWANEJ INWESTYCJI.

Po odpowiedzeniu sobie na powyższe pytania, nie wolno zapominać o uwarunkowaniach zewnętrznych planowanej inwestycji w kontekście:

1. Posiadania lub możliwości zakupu nieruchomości gruntowej, na której będzie realizowana inwestycja,
2. Miejsca ulokowania obiektu pod względem:

a) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
b) uwarunkowań środowiskowych,
c) wszelkich zagrożeń mających wpływ na wydanie pozwolenia na budowę lub wydania decyzji o jej wstrzymaniu w trakcie jej realizacji, przez organy administracji,
d) konkurencji,
e) planowanych inwestycji w otoczeniu w czasie,
f) możliwości wzrostu wartości inwestycji w czasie a nie jej utraty.

3. Możliwości realizacji inwestycji w wymaganym czasie, przez podmioty zewnętrzne mające ją realizować.
4. Czasu i możliwości uzyskania pozwoleń, koncesji, opinii itp. w związku z planowaną inwestycją

IV. WIELKOŚĆ INWESTYCJI

Mając ustalony cel, rodzaj i charakter inwestycji, należy ustalić wielkość planowanej inwestycji pod względem:
1. Powierzchni inwestycji w sytuacji budowy obiektu.
2. Wartości inwestycji przy uwzględnieniu:

a) szacowanych kosztów inwestycji,
b) środków własnych przeznaczonych na inwestycję,
c) możliwość posiłkowania się kapitałem zewnętrznym.

3. Uwarunkowań prawnych związanych z planowaną inwestycją.

V. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI.

Istotną rzeczą, jak nie najważniejszą, jest odpowiedzenie na pytanie o źródło finansowania planowanej inwestycji, tj. czy inwestycja będzie realizowana:

1. W całości ze środków własnych,
2. W części ze środków własnych (w jakiej), a w pozostałej posiłkując się kapitałem zewnętrznym:

a) pożyczką właścicielską,
b) pożyczką pozyskaną od podmiotów zewnętrznych,
c) kredytem bankowym
d) kapitałem mieszanym

3. Możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji.

VI. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI.

Po odpowiedzeniu sobie na powyższe pytania, a jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji, niezbędnym jest przeprowadzenie symulacji prognoz finansowych celem odpowiedzenia sobie na pytanie:

Czy planowana inwestycja:

1. Zamknie się w planowanym budżecie,
2. Czy inwestycja ta, po jej zakończeniu, generować będzie dodatnie przepływy pieniężne,
3. Czy generowane przepływy pieniężne będą w wymaganej wielkości pod kątem pokrycia ponoszonych kosztów operacyjnych, obsługi długu, oraz wypłaty dywidendy dla jego inwestora,
4. Po jakim okresie nastąpi zwrot poniesionych nakładów.

 

Mając powyższe zweryfikowane, można przystąpić do realizacji inwestycji, oczywiście w sytuacji kiedy będzie ona w całości finansowana ze środków własnych.
W sytuacji kiedy inwestycja ta, będzie finansowana kapitałem zewnętrznym, wówczas powyższe aspekty należy przełożyć na papier, czyli:

SPORZĄDZIĆ PROFESJONALNY BIZNESPLAN

który wykaże dającemu kapitał, czy:

PLANOWANA INWESTYCJA ROKUJE POWODZENIEM.

 

Dobrze sporządzony biznesplan uporządkuje podejmowane działania z planowaną,a następnie realizowaną inwestycją, dostarczy wyczerpujących informacji w zakresie przedmiotowym, podmiotowym i finansowym. Dającemu kapitał wyartykułuje wszystkie ryzyka,a inwestorowi uporządkuje jego działania zarówno w fazie przygotowawczej, realizacji inwestycji, jak też w okresie po jej oddaniu do użytkowania.

Należy pamiętać, że brak planu działania, to szybka droga do porażki.

TERAZ

CZAS NA TWÓJ RUCH

biznesplan

PAMIĘTAJ „Dobry BIZNESPLAN to 70 % sukcesu.”

biuro