Słownik pojęć

Aneks - zmiana warunków umowy kredytu dokonywana w formie pisemnej.
Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości - wartość nieruchomości określona przez bank hipoteczny, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.
Cesja z polisy ubezpieczenia - przeniesienie praw z polisy ubezpieczenia na inny podmiot gospodarczy.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. Określenie EURIBOR 1M, 3M, 6M czy 12M oznacza oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
Factoring - forma kredytu bankowego, polegająca na skupowaniu przez banki komercyjnych faktur od dostawców towarów.
Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Służy ona zabezpieczeniu określonej wierzytelności pieniężnej. Hipoteka pozwala wierzycielowi hipotecznemu na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego czyją jest ona własnością.
Hipoteka kaucyjna - hipoteka zabezpieczająca wierzytelność o nieoznaczonej wysokości. Hipoteka kaucyjna zabezpiecza zazwyczaj odsetki od udzielonego kredytu
Hipoteka zwykła - hipoteka zabezpieczająca wierzytelność oznaczoną co do rodzaju i wysokości. Hipoteka zwykła zabezpiecza kapitał udzielonego kredytu.
Karencja - odroczenie terminu spłaty odsetek lub kapitału kredytu.
Kredyt denominowany (indeksowany) - kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty.
Kredyt konsolidacyjny - kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele.
Księga wieczysta - urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości. Zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ograniczeniach w jej użytkowaniu, obciążeniach w tym wpisanych hipotekach. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.
Leasing - forma dzierżawy maszyn, środków transportu, urządzeń, polegająca na przekazaniu ich na określony czas klientowi, który płaci za ich użytkowanie najczęściej z wpływów uzyskiwanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. Po spłaceniu ostatniej raty prawa własności przechodzą na klienta. Leasing może przybierać dwie formy: leasingu operacyjnego (dotyczącego krótkoterminowego użytkowania składnika majątku) i leasingu finansowego (dotyczącego długoterminowego użytkowania składnika majątku).
LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie ustalana przez 4 główne banki. LIBOR 1M, 3M, 6M czy 12M oznacza oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
Marża - stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.
Odsetki - koszt użytkowania pożyczonego kapitału należny wierzycielowi.
Okres kredytowania - okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.
Okres spłaty - okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.
Oprocentowanie stałe - oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania bez względu na zmieniającą się sytuację rynkową .
Oprocentowanie zmienne - wysokość oprocentowania zmiennego jest uzależniona od warunków panujących na rynku, a jego wysokość może zmieniać się wiele razy w okresie trwania umowy.
Prolongata - wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.
Promesa kredytowa - dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.
Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu na inną w okresie kredytowania.
Raty równe - w miarę spłaty kredytu rośnie udział części kapitałowej a zmniejsza się udział części odsetkowej, przez co rata przez cały okres spłaty kredytu jest dla kredytobiorcy stała.
Raty malejące - raty, w których rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą następną wpłatą. Początkowo więc rata kapitałowo-odsetkowa jest najwyższa, a z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.
Refinansowanie - udzielenie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wcześniej kosztów na realizację inwestycji lub spłatę innego kredytu bankowego.
Rynkowa stopa referencyjna - stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej (czyli WIBOR, LIBOR, EURIBOR).
Ryzyko kursowe - ryzyko występujące przy kredytach denominowanych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.
Stopa bazowa - stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.
Transza - część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.
Ubezpieczenie kredytu - zabezpieczenie przejściowe wymagane przez Bank na wypadek niewypłacalności Kredytobiorcy, stosowane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
Umowa kredytowa - pismo zawierane między kredytobiorcą a bankiem. W umowie kredytowej bank zobowiązuje się udzielić kredytu danej wysokości i na dany okres, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt na określony w umowie cel oraz spłacić go w oznaczonym w umowie terminie wraz z należnymi odsetkami oraz prowizją banku.
Weksel - papier wartościowy zobowiązujący wystawcę lub wskazana przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Określenie WIBOR 1M, 3M, 6M czy 12M oznacza oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
Wkład własny - stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu.
Współczynnik LTV - współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży.
Zdolność kredytowa - zdolność Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu ustalana przez bank w drodze szczegółowej analizy wysokości dochodów i comiesięcznych zobowiązań Kredytobiorcy oraz wydatków na utrzymanie swoje i członków rodziny.