Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Rodzaj czynności cywilnoprawnejStawka
1) od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu2%
b) innych praw majątkowych1%
2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Podatek ten nie jest pobierany od osób które zaliczone zostały do I grupy podatkowej tj. - małżonek, zstępnych (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych ( matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowe.

2%
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.1%
3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1%
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego .1%
5) od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności0,1%
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej19,00 zł
6) od umowy spółki0,5%
7) Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
a) jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
b) jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
8) Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej
a) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
b) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 111).                                                                                                   Tekst jednolity ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz. U. z dnia 23 stycznia 2023 r. poz. 170.

Przedmiotowa ustawa opisuje szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 1 - Przedmiot opodatkowania
Rozdział 2 - Obowiązek podatkowy
Rozdział 3 - Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku
Rozdział 4 - Zwolnienia od podatku
Rozdział 5 - Zapłatę, pobór i zwrot podatku
Rozdział 6 - Właściwość organów podatkowych