Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Rodzaj czynności cywilnoprawnejStawka
1) od umowy sprzedaży:

a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu

2%

b) innych praw majątkowych

1%

2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Podatek ten nie jest pobierany od osób które zaliczone zostały do I grupy podatkowej tj. - małżonek, zstępnych (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych ( matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowe.

2%

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.

1%
3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego .1%
5) od ustanowienia hipoteki:

a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0%

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

19,00 zł

6) od umowy spółki

0,5%

7) Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

a) jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wy-odrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których

b) jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

8) Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej

a) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

b) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podstawa prawna: jednolity tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z dn. 2019-08-13).

Przedmiotowa ustawa opisuje szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

1 - Podmiot opodatkowania

2 - Obowiązek podatkowy

4 - Zwolnienia od podatku

5 - Zapłatę, pobór i zwrot podatku

6 - Właściwość organów podatlkowych