Podatek od nieruchomości

RODZAJ PRZEDMIOT STAWKA
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł /1m² powierzchni
Podatek od nieruchomości gruntowych b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł /1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego 0,54 zł /1m² powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. 3,40 zł /1m² powierzchni
a) mieszkalnych 0,89 zł /1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
od budynków lub ich części c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego 8,68 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli 2% ich wartości

Podstawa prawna: 

U S T A W A z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ze zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r. poz. 401. 1558, 2192, 2290)

- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 - MP z 2021 r. poz. 724.