Podatek od nieruchomości

RODZAJ PRZEDMIOT STAWKA
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł /1m² powierzchni
Podatek od nieruchomości gruntowych b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,79 zł /1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego 0,61 zł /1m² powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. 3,81 zł /1m² powierzchni
a) mieszkalnych 1,00 zł /1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
od budynków lub ich części c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego 9,71 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli 2% ich wartości

Podstawa prawna: 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r poz. 70 z dnia 10 stycznia 2023 r.).

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP Nr 731 z dnia 1 sierpnia 2022).