Podatek od nieruchomości

RODZAJ PRZEDMIOT STAWKA
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93 zł /1m² powierzchni
Podatek od nieruchomości gruntowych b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,71 zł /1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego 0,49 zł /1m² powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. 3,09 zł /1m² powierzchni
a) mieszkalnych 0,79 zł /1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,47 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
od budynków lub ich części c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego 7,90 zł /1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli 2% ich wartości

Podstwa prawna: Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2018 r poz. 1445 (tekst jednolity), ustalił ich wysokość na rok 2019.