CreditFinance

Zadzwoń:
71 34-24-888
791 937 885
fax 71 70-72-185

Godziny otwarcia:
od pon. do pt.
9.00 - 17.00


Kredyt hipoteczny
w zasięgu Twojej
ręki!


Przydatne informacje


 • Słownik pojęć


 • Druki do pobrania
 • Wskaźniki i stawki

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości


 • Podatek od nieruchomości


 • Skala podatku dochodowego od osób fizycznych


 • Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych


 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


 • Ubezpieczenie społeczne


 • Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy


 • Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym


 • Jednorazowy odpis amortyzacyjny


 • Ustalanie stawki amortyzacyjnej nieruchomości


 • Podatek od sprzedaży nieruchomości


  Od 1 stycznia 2007 roku zmieniły się przepisy w zakresie opodatkowania
  przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

  Do końca grudnia 2006   Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie - podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% płatnego w terminie 14 dni licząc od momentu sprzedaży.

  Zwolnienia
     10% podatku nie płacili podatnicy sprzedający nieruchomości i prawa majątkowe, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożyli oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży w ciągu 2 lat przeznaczą w całości na cele mieszkaniowe.
  Od 1 stycznia 2007    19% od uzyskanego dochodu płatne w terminie złożenia zeznania podatkowego. Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztami jego uzyskania.
     Koszty - udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Podstawowymi dowodami dokumentującymi poniesione nakłady są faktury VAT oraz dokumenty stwierdzające poniesienie nakładów administracyjnych.
     Przychody - należy doliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane od zbywanej nieruchomości lub praw.
     Tak obliczony podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie. Należy przy tym pamiętać, aby nie łączyć dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw do lokalu majątkowych z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

  Zwolnienia
     Po upływie 5 lat od zakupu, nie zapłaci się podatku, jeśli podatnik, który był zameldowany na pobyt stały w zbywanym budynku lub mieszkaniu przez okres nie krótszy 12 miesięcy przed datą zbycia. Pamiętać jednak należy, że trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o wymaganym zameldowaniu w danej nieruchomości w terminie 14 dni od daty zbycia.

  19% opodatkowanie nie dotyczy następujących sytuacji:
 • jeśli budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych oraz sprzedaż
      gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem
      działalności gospodarczej podatnika
 • gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód
      z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej


 • Podatek od nieruchomości

  Maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które w uchwale określa rada gminy w 2012 r. wynoszą:
      1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni
      2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł od 1 ha na powierzchni
      3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni
      4) od budynków mieszkalnych (lub ich części) - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      5) od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      6) od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      7) od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      8) od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      9) do budowli - 2 % ich wartości.

  (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm., M.P. z 2011 r. nr 95, poz.961)

  Skala podatku dochodowego od osób fizycznych


  Rok 2012
  Rok 2017

  Podstawa obliczenia podatku w złotych
  Podatek wynosi
  ponad
  do
    85 528 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85 528   14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

  Rok 2011

  Podstawa obliczenia podatku w złotych
  Podatek wynosi
  ponad
  do
    85 528 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85 528   14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

  Rok 2010

  Podstawa obliczenia podatku w złotych
  Podatek wynosi
  ponad
  do
    85 528 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85 528   14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

  Rok 2009

  Podstawa obliczenia podatku w złotych
  Podatek wynosi
  ponad
  do
    85 528 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85 528   14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
  Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł


  Rok 2008

  Podstawa obliczenia podatku w złotych
  Podatek wynosi
  ponad
  do
    44 490 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85 zł
  44 490 85 528 7.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł
  85 528   20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł
  Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych


  Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych na 2012r  Rodzaj czynności cywilnoprawnej


  Stawka


  1. umowa sprzedaży:


  a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym


  2%


  b) innych praw majątkowych


  1%


  2. umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:


  a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym


  2%


  b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych


  1%


  3. umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności


  1%
  (20%*)


  4. umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego


  2%(20%*)


  5. od ustanowienia hipoteki


  a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności


  0,1%


  b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej


  19 zł


  6. od umowy spółki


  0,5%  Podatek pobiera się według stawki najwyższej: jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

  Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego: podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony, biorą cy pożyczkę w formie pieniężnej od członka rodziny z I grupy podatkowej, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Podstawa prawna: - art. 7 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  p.


  Stawka ryczałtu

  Przychody ewidencjonowane

  1.

  20%

  osiągane w zakresie wolnych zawodów

  2.

  17%

  ze świadczenia usług:
  a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

  b)
  pośrednictwa w:
  sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
  pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
  sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
  pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
  c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
  e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

  f)

  związanych z wydawaniem:
  pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
  g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
  h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
  i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  j) wynajmu i dzierżawy:
  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  - środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  - pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  - kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  - motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
  l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
  ł) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
  m) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  n) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
  o) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
  p) pomocy społecznej:
  - bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
  - bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
  - bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
  - bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
  - doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
  - bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
  - z zastrzeżeniem poz. 1 i 3-5 tabeli

  3.

  8,50%
  a) z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  b) z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
  c) związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
  d) ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
  e) ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
  f) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  g) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  h) prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  i) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:
  - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  - otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

  4.

  5,50%
  a) z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  b) uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
  c) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.)

  5.

  3,00%
  a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
  c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
  d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
  e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat


  Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2012 r.

  Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W związku z tym, że w tym roku 1 października przypadł w sobotę, zastosowanie znajduje kurs z piątku z 30 września 2011 r. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2011, średni kurs NBP 1 euro w dniu 30 września 2011 r. wynosił 4,4112 zł. Wobec tego w 2012 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie: a) samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro (tj. 661.680 zł), b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 150.000 euro (tj. 661.680 zł), 2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2012 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania, 3) kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. osiągną przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie: a) samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 25.000 euro (tj. 110.280 zł), b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro (tj. 110.280 zł). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

  1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  a) samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro (tj. 661.680 zł),

  b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 150.000 euro (tj. 661.680 zł),

  2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2012 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania,

  3) kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. osiągną przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  a) samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 25.000 euro (tj. 110.280 zł),

  b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro (tj. 110.280 zł).

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).


  Ubezpieczenie społeczne

  I.

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku czynności wchodzące w zakres wykonawczej działalności gospodarczej

  - stanowi zdeklarowana kwota, nie niższa niż 450,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).
  Składki na:
  - ubezpieczenie emerytalne wynosi 87,84 zł - 19,52%,
  - ubezpieczenie rentowe 27,00 zł - 6%,
  - ubezpieczenie chorobowe 11,03 zł - 2,45%
  - ubezpieczenie wypadkowe - stopę procentową trzeba ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministrapracy i polityki społecznej (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1692 ze zm.) i rozporządzenia z 16 marca 2009 r. (Dz.U. nr 43 poz. 350); w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków wynosi ona od 0,67% do 3,33%. (t.j.Dz.U. z 2010 r. nr 194, poz. 1288 ze zm.)
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, wykonujący wolny zawód i osoby współpracujące
  Okres obowiązywania: 01.04.2012r. - 31.12.2012r.
  Podstawa wymiaru składek 2115,60 zł Rodzaj ubezpieczenia Składka Kwota
  emerytalne 19,52 412,97 zł
  rentowe 8 169,25 zł
  chorobowe 2,45 51,83 zł
  wypadkowe 0,67 - 3,33*  
  Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opłacają składkę w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru składki, tj. 51,83 zł.

  Podstawa prawna: *Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720; ** art.242 - Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ; M.P z 2005 r. Nr 62, poz.862; M.P z 2005 r. Nr 70, poz.974.

  Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

  I. Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa notarialna
  do 3000 zł 100 zł
  powyżej 3000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1 proc. od nadwyżki ponad 30 000 zł,
  powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 000 zł,
  powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł,
  powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów z usatwy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500zł

  II. 1/2 stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
  2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
  3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
  5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
  7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
  10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  11) ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą - maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),
  12) przebieg licytacji lub przetargu,
  13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej.
  14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.z 2000 r.nr80,poz.903 oraz z 2004r.nr141,poz.1492),
  15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
  16) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr80, poz.717 ze zm.).
  III. 1/4 stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą, 2) losowanie nagrody,
  3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

  IV. 1/10 stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
  2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

  V. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników - 600 zł,
  2) umowę majątkową małżeńską - 400 zł,
  3) testament - 50 zł,
  4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku -150 zł,
  5) odwołanie testamentu - 30 zł,
  6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł,
  7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł,
  8) pełnomocnictwo - 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niz jednej czynności - 100 zł,
  9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

  VI. Taksy za sporządzenie:

  1) protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł,
  2) protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł,
  3) protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł,
  4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł,
  5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000 zł,
  6) protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł,
  7) protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł,
  8) innego protokołu - 200 zł.

  VII. Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

  VIII. Maksymalna stawka za poświadczenie:

  1) własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - do 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł
  b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł,
  2) zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł,
  3) czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł,
  4) pozostawania przy życiu:
  a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,
  b) w innym celu - 30 zł,
  5) pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

  IX. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

  X. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
  1) do 1000 zł włącznie - 5 zł,
  2) powyżej 1000 zł - 5 zł + 2% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

  XI. Inne czynności
  Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi do 200 zł.

  XII. Czynności poza kancelarią
  Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:
  1) w porze dziennej - 50 zł,
  2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł
  - za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

  Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Wyszczególnienie Wysokość opłaty
  Za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
  - za ogłoszenie pierwszego wpisu
  100 zł
  - za ogłoszenie kolejnych wpisów 250 zł
  Za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 500 zł
  Inne ogłoszenia i obwieszczenia za jeden znak 0,70 zł nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie
  - za podkreślenia, wytłuszczenia opłatę zwiększa się o 30%


  Jednorazowy odpis amortyzacyjny

  W 2012 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu: 222.000 zł
  Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Sprawdź, czy jesteś małym podatnikiem.

  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w tym wypadku jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KśT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

  Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujesz według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

  W dniu 3 października 2011 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,4370 zł/euro (Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2011). W 2011 r. limit ten wynosił 197.000 zł. i w 2012 r. uległ znacznemu podwyższeniu.


  Podstawa prawna:

  - art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
  - art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).


  Ustalanie stawki amortyzacyjnej nieruchomości

  Częstym problemem, spotykanym wśród przedsiębiorców jest ustalanie stawki amortyzacyjnej. Poniżej przedstawiono krok po kroku co powinien wiedzieć podatnik na ten temat:

  Krok I. Informacje podstawowe.

  Warunki, które muszą być spełnione, aby rozpocząć odpisy amortyzacyjne:
  1) Podatnik może amortyzować dla celów podatkowych wyłącznie te środki trwałe, do których przysługuje mu prawo własności (a więc nieruchomość stanowi własność, współwłasność podatnika, jest nabyta lub wytworzona we własnym zakresie). Wyjątki od tej zasady dotyczą jedynie amortyzacji środków trwałych, używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego (kapitałowego).
  2) Aby koszty zakupu budynku stanowiły koszty uzyskania przychodów i podlegały odliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne budynek ten musi być kompletny i zdatny do użyczenia, a nadto nie może mieć dowolnego przeznaczenia lecz takie, który jednoznacznie umożliwia jego wykorzystanie w prowadzonej przez podatnika działalności albo oddana do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
  3) Amortyzacja budynków następuje z wykorzystaniem tylko metody liniowej.

  Krok II. Stawki amortyzacyjne

  Stawka amortyzacyjna
  Nazwa środka trwałego
  1,5
  Budynki mieszkalne, lokale mieszkalne
  2,5
  Budynki niemieszkalne, z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej, lokale niemieszkalne
  4,5
  Budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże), podziemne garaże i zadaszone parkingi, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych, zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne
  10
  Plantacje wikliny, kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m trwale związane z gruntem, domki kempingowe, budynki zastępcze trwale związane z gruntem


  Krok III. Możliwości skrócenia naliczania odpisów umorzeniowych.

  Podwyższenie stawki amortyzacyjnej odbywa się poprzez przemnożenie stawki amortyzacyjnej podanej w wykazie przez współczynnik (nie wyższy, niż maksymalny).

  Nazwa
  Współczynniki maksymalne
  Budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych
  1,2
  Budynki i budowle używane w warunkach złych
  1,4

  1) Pogorszone warunki użytkowania (współczynnik max. 1,2)
  Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

  2) Używanie środków trwałych w złych warunkach (współczynnik max. 1,4)
  Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22 i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.


  Krok IV. Sytuacje niestandardowe.

  1) Budynki lub lokale, które nie są własnością podatnika. Jeżeli wartość prac adaptujących dany obiekt przekracza 3500 zł, prace te kwalifikuje się jako inwestycje w obcych budynkach i budowlach. Wówczas okres amortyzacji jest min. 10 lat, niezależnie od okresu najmu.
  2) Spółdzielcze prawa do lokalu
  a) Jeżeli nieruchomość jest użytkowana na podstawie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni wówczas stawka amortyzacyjna jest równa 2,5
  b) Jest możliwość ustalenia wartości początkowej rozpatrywanego prawa w sposób uproszczony, wówczas osoba fizyczna wykonuje kalkulacje:
  Powierzchnia użytkowa * 988 PLN
  Wówczas stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 Przypominamy, że są to odpisy od wartości niematerialnych i prawnych dlatego tez żadna z tych stawek nie może być zmieniana. (Nie mają do nich zastosowania przepisy o ulepszonych lub używanych środkach trwałych czy też o użytkowaniu budynku w warunkach pogorszonych lub złych)
  3) Amortyzacji podatkowej nie podlegają
  - grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
  - składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym wypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.

  Interpretacje izb i urzędów skarbowych
  Jednorazowa amortyzacja środka trwałego nabytego w 2006r. a wprowadzonego do ewidencji w 2007r. - 2007.02.13
  Jeżeli w 2006r. podatnik nabył środek trwały niekompletny i niezdatny do użytku, który będzie kompletny i zdatny do użytku dopiero po wykonaniu odpowiednich prac w 2007r., to podatnik będzie miał prawo w 2007r., do skorzystania z jednorazowej amortyzacji środka trwałego.
  Nabycie środka trwałego na współwłasność - 2006.08.11
  W przypadku nabycia środka trwałego na współwłasność, prawidłowym będzie ustalenie przez podatnika wartości początkowej środka trwałego według udziału we współwłasności środka trwałego tj. 50% ceny jego nabycia i od tej wartości można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
  Słownik pojęć

  Aneks - zmiana warunków umowy kredytu dokonywana w formie pisemnej.

  Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości - wartość nieruchomości określona przez bank hipoteczny, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.

  Cesja z polisy ubezpieczenia - przeniesienie praw z polisy ubezpieczenia na inny podmiot gospodarczy.

  EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. Określenie EURIBOR 1M, 3M, 6M czy 12M oznacza oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

  Factoring - forma kredytu bankowego, polegająca na skupowaniu przez banki komercyjnych faktur od dostawców towarów.

  Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Służy ona zabezpieczeniu określonej wierzytelności pieniężnej. Hipoteka pozwala wierzycielowi hipotecznemu na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego czyją jest ona własnością.

  Hipoteka kaucyjna - hipoteka zabezpieczająca wierzytelność o nieoznaczonej wysokości. Hipoteka kaucyjna zabezpiecza zazwyczaj odsetki od udzielonego kredytu

  Hipoteka zwykła - hipoteka zabezpieczająca wierzytelność oznaczoną co do rodzaju i wysokości. Hipoteka zwykła zabezpiecza kapitał udzielonego kredytu.

  Karencja - odroczenie terminu spłaty odsetek lub kapitału kredytu.

  Kredyt denominowany (indeksowany) - kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty.

  Kredyt konsolidacyjny - kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele.

  Księga wieczysta - urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości. Zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ograniczeniach w jej użytkowaniu, obciążeniach w tym wpisanych hipotekach. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.

  Leasing - forma dzierżawy maszyn, środków transportu, urządzeń, polegająca na przekazaniu ich na określony czas klientowi, który płaci za ich użytkowanie najczęściej z wpływów uzyskiwanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. Po spłaceniu ostatniej raty prawa własności przechodzą na klienta. Leasing może przybierać dwie formy: leasingu operacyjnego (dotyczącego krótkoterminowego użytkowania składnika majątku) i leasingu finansowego (dotyczącego długoterminowego użytkowania składnika majątku).

  LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie ustalana przez 4 główne banki. LIBOR 1M, 3M, 6M czy 12M oznacza oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

  Marża - stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.

  Odsetki - koszt użytkowania pożyczonego kapitału należny wierzycielowi.

  Okres kredytowania - okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

  Okres spłaty - okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.

  Oprocentowanie stałe - oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania bez względu na zmieniającą się sytuację rynkową .

  Oprocentowanie zmienne - wysokość oprocentowania zmiennego jest uzależniona od warunków panujących na rynku, a jego wysokość może zmieniać się wiele razy w okresie trwania umowy.

  Prolongata - wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.

  Promesa kredytowa - dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

  Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu na inną w okresie kredytowania.

  Raty równe - w miarę spłaty kredytu rośnie udział części kapitałowej a zmniejsza się udział części odsetkowej, przez co rata przez cały okres spłaty kredytu jest dla kredytobiorcy stała.

  Raty malejące - raty, w których rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą następną wpłatą. Początkowo więc rata kapitałowo-odsetkowa jest najwyższa, a z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.

  Refinansowanie - udzielenie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wcześniej kosztów na realizację inwestycji lub spłatę innego kredytu bankowego.

  Rynkowa stopa referencyjna - stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej (czyli WIBOR, LIBOR, EURIBOR).

  Ryzyko kursowe - ryzyko występujące przy kredytach denominowanych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.

  Stopa bazowa - stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

  Transza - część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.

  Ubezpieczenie kredytu - zabezpieczenie przejściowe wymagane przez Bank na wypadek niewypłacalności Kredytobiorcy, stosowane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

  Umowa kredytowa - pismo zawierane między kredytobiorcą a bankiem. W umowie kredytowej bank zobowiązuje się udzielić kredytu danej wysokości i na dany okres, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt na określony w umowie cel oraz spłacić go w oznaczonym w umowie terminie wraz z należnymi odsetkami oraz prowizją banku.

  Weksel - papier wartościowy zobowiązujący wystawcę lub wskazana przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Określenie WIBOR 1M, 3M, 6M czy 12M oznacza oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

  Wkład własny - stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu.

  Współczynnik LTV - współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży.

  Zdolność kredytowa - zdolność Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu ustalana przez bank w drodze szczegółowej analizy wysokości dochodów i comiesięcznych zobowiązań Kredytobiorcy oraz wydatków na utrzymanie swoje i członków rodziny.  Druki do pobrania

  Wniosek o wpis /wykreślenie hipoteki >> pobierz

  Wniosek o założenie księgi wieczystej >> pobierz

  PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych >> pobierz

  PCC-3A Informacja o pozostałych podatnikach >> pobierz


 • biuro
  Copyright 2005 CreditFinance